ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

วันที่ 22 มี.ค. 60   ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง "การแจกลูกสะกดคำ"  
                             ครูผู้สอนภาษาไทย ป.1 ทุกโรง  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค

วันที่ 30 มี.ค. 60      ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
                            ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
วันที่ 30-31 มี.ค.60  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
                           ครูผู้สอนทุกโรง ๆ ละ 1 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค.60

รวงพิน อ่อนคง

About รวงพิน อ่อนคง