ประชาสัมพันธ์การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

(มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

บทบัญญัติ  กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้ 5 ปี และ ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ โดยวันที่ออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตเดิม
  2. ใบอนุญาตที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพได้ต่อไป
  3. ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว สามารถยื่นคำขอต่ออายุหลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุได้  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560  โดยไม่เสียค่าดำเนินการเพิ่มเติม
  4. หลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ผู้ยื่นคำขอต่ออายุหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ นอกจากมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะต้องชี้แจงเหตุผล และชำระค่าดำเนินการเพิ่มกรณีต่ออายุล่าช้า เดือนละ 200 บาท ระยะเวลาล่าช้าไม่ถึง 1 เดือน คิดเป็น 1 เดือน
  5. ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ  หากต่อมาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพใบอนุญาตนั้น มีอายุใช้ได้ 5 ปี

About ธารารัตน์ ทองรัตน์ คุรุสภาตรัง เขต 1