ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้ที่อุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 

* ระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร 250 ทุน
* ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน 100  ทุน  

สนใจสอบถามคุณธัญญาวัลย์  เดียงกิติวรรณ  สำนักสื่อสารองค์การวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  063-246-6241,02-835-2555 ต่อ 3574  ภายในวันที่  30 มีนาคม  2560

kornkanok

About kornkanok