การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรง  มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ชื่อผู้ศึกษา  อรุณ  กิตติวัฒน์

ปีที่ศึกษา    ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓  และ ๓)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

            ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนต้นบาก        ราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙ คน ๑ ห้องเรียน ทำการทดสอบ
ก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดเรียนรู้ซึ่งใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูป
ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖ เล่ม เวลา ๒๐ ชั่วโมง แล้วทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า

            ๑) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑.๐๖/๘๒.๖๗

            ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

                    ๓) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำประสมสระลดรูป เปลี่ยนรูปตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับมากที่สุด ( µ = ๔.๕๔, Õ = ๐.๕๘)

About รัตพล มุสิกพันธ์