รหัส NT Access

เรียนประธานสนามสอบNT

   วิชาภาษาไทย และการคิดคำนวณ (กระดาษคำตอบสีเขียว) ใช้สอบในภาคเช้า

   วิชาด้านเหตุผล (กระดาษคำตอบสีม่วง) ใช้สอบในภาคบ่าย

   หลังการสอบแต่ละวิชา สพฐ. จะส่งเฉลยพร้อมเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชาผ่านทางระบบ NT Acess  

   ให้สนามสอบใช้รหัส NT Acess  เพื่อดาว์โหลดเฉลยและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน

คลิก   รหัส NT Access ศูนย์สอบตรังเขต 1

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1