ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

สรุปสาระสำคัญข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สาระสำคัญ 1สาระสำคัญ 2สาระสำคัญ 3สาระสำคัญ 4สาระสำคัญ 5สาระสำคัญ 6สาระสำคัญ 7สาระสำคัญ 8

สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับฉบับเต็มได้ ตามลิงก์นี้ จากราชกิจจานุเบกษาค่ะ >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/286/67.PDF

About ธารารัตน์ ทองรัตน์ คุรุสภาตรัง เขต 1