สพป.พิจิตร เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.พิจิตร เขต 1 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำหรับทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของทางราชการทุกประเภท

ให้โอนไปอยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2.โรงเรียนบ้านมาบฝาง ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

สำหรับทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของทางราชการทุกประเภท

ให้โอนไปอยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

3.โรงเรียนบ้านสายดินแดง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สำหรับทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารของทางราชการทุกประเภท

ให้โอนไปอยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านท่าพิกุล ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิต

แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน

About แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน