ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมสอม เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม รายละเอียดแนบท้ายรายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

1. ประกาศ โรงเรียนบ้านแหลมสอม

2. รายละเอียดรายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

About นางสาวปวีณา เพ้งหล้ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม