ประกาศโรงเรียนบ้านนาทะเล เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา

1. ประกาศโรงเรียน  ลำดับที่ 7. ประกาศโรงเรียน

2. รายการหนังสือเรียน  รายละเอียดรายการหนังสือ

About โรงเรียน บ้านนาทะเล