กฎหมายน่ารู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีเรี่ยไร่

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

-วินัยข้าราชการครู

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน