กฎหมายน่ารู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีเรี่ยไร่

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

-วินัยข้าราชการครู

-แนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

-มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา

-มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

-มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 

-คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

-แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-การหักเงินเดือน บำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

-กฎเกณฑ์การแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนาของนักเรียนมุสลิม

-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

-เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน