กฎหมายน่ารู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีเรี่ยไร่

-แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

-วินัยข้าราชการครู

-แนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

-มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน