กฎหมายน่ารู้

แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีเรี่ยไร่

แนวทางการส่งเสริมการปฎิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- วินัยข้าราชการครู

แนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การหักเงินเดือน บำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์

กฎเกณฑ์การแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนาของนักเรียนมุสลิม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2564

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน