กฎหมายน่ารู้

-แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน