การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2(1)/2559 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

    นางกรสิวรรณ็  เธียรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนแยกตามระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น

อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ของนักเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

IMG_20161223_204611_resizeIMG_20161223_204230

IMG_20161223_204344IMG_20161223_204518

IMG_20161223_204713_resizeIMG_20161223_204801_resizeIMG20130101020_resize

IMG20130101024IMG20130101029_resize

IMG20130101025

 

 

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy