เตรียมความพร้อมสอบ O-net วิชาภาษาไทย(ข้อสอบอัตนัย)

เอกสารแนบ

เอกสาร 1 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ
เอกสาร 2 ตัวอย่างข้อสอบอัตนัย การเขียนสรุปใจความสำคัญ
เอกสาร 3 ตัวอย่างกระดาษคำตอบอัตนัย
เอกสาร 4 ตัวอย่างกระดาษคำ O-NET ป6-2559
เอกสาร 5 test blue print O-NET ป.6
เอกสาร 6 ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6
เอกสาร 7 ใบงาน 15 ใบงาน
การนำผล O-NET เป็นกลไกพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (สทศ.)

 

ลิ้ง VDO

คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ในการเตรียมสอบ O NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
คำแนะนำสำหรับนักเรียน เตรียมสอบ O NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจ การเขียนเรื่องเล่าจากภาพ O NET ภาษาไทย ป 6 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบและเกณฑ์การตรวจ การเขียนสรุปใจความสำคัญ O NET ภาษาไทย ป 6 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน