แจ้งข้อมูลโรงเรียนที่รายงานค่าสาธารณูปโภค 2560 และที่รายงานปีงบประมาณ 2559 ไม่ครบ

ตามที่ แจ้งให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าศาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04052/ว 55 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โรงเรียนยังดำเนินการกรอกข้อมูลไม่ได้ครบทุกโรง ทั้งของปีงบประมาณ 2559 และของปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ

ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนรายงานให้เป็นปัจจุบัน ภายใน วันที่ 10 มกราคม 2560  สำหรับโรงเรียนที่มีรายการค้างชำระค่าไฟฟ้า และค่าประปา ตามรายชื่อที่ส่งไปให้ ให้รายงานตามแบบฟอร์มส่ง ข้อมูลให้สพป.ตรัง เขต 1 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560    รายชื่อโรงเรียนที่รายงานและไม่รายงาน รายงานค่าสาธารณูปโภค 59-60

 

วิไลลักษณ์

075572030    

About นางวิไลลักษณ์ สุขุม นโยบายและแผน