แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ไว้ในเครื่องเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเช็คสเปคคอมพิวเตอร์

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน