ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างแจ้งตำแหน่งว่างทุกเขต

ประกาศประกาศหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร59

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล