ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2560

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2560  เพื่อเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.ht

kornkanok

About kornkanok