สพป.มหาสารคาม เขต 3 แจ้งประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.มหาสารคาม  เขต 3    มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโสกกาว  ตำบลลิงแฝก  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคามเปลี่ยนชื่อเป็น  " โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง " เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านในเขตบริการตลอดจนชุมชนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการโรงเรียนร่วมกัน

แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน

About แสงอรุณ สมประสงค์ นโยบายและแผน