โรงเรียนบ้านทอนพลาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการการจัดซื้อ
ปปช07ราคากลาง งบห้องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 154

About นางสาววรรณา อินใหม่ โรงเรียนบ้านไทร โรงเรียนบ้านทอนพลา โรงเรียนวัดโหละคล้า