ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ นายประทีป  คงสนิท ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง นางนวลจันทร์  ปกป้อง เลขานุการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อตรวจสอบ ส่งเสริม พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2559
IMG_3162_resize IMG_3165_resize IMG_3167_resize IMG_3168_resize IMG_3170_resize IMG_3171_resize IMG_3174_resize IMG_3175_resize IMG_3176_resize IMG_3178_resize IMG_3179_resize IMG_3181_resize

 

kornkanok

About kornkanok