แบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้รับปรุงตาราง Factor F  ขอให้้โรงเรียนตรวจสอบ กับ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งไปยังโรงเรียนอีกครั้ง

ปร.4 5 6 ล่าสุด

ตาราง Factor F ล่าสุด

About นางวิไลลักษณ์ สุขุม นโยบายและแผน