.กิจกรรมโรงเรียนวัดนางประหลาดต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม(โรงเรียนเครือข่ายฯ)มาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรองรับการประเมินสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (1เม.ย.64)

S__1703943 S__4464703 S__4464706 S__4464707 S__4464708 S__4464709

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด