ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Platform Online

สามารถเข้าไปรับการพัฒนาได้ที่ www.chan1.go.th (เว็บไซต์หลัก www.chan1.net) จำนวน 13 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. หลักสูตรการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

2. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Google Forms

3. หลักสูตรการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

4. หลักสูตรการใช้งาน Youtube

5. หลักสูตรการใช้งาน Application Tiktok

6. หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

7. หลักสูตรเทคนิคจัดการข้อมูลง่ายๆ ด้วย Microsoft Excel

8. หลักสูตร เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint

9. หลักสูตรเคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word

10. หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

11. หลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

13. หลักสูตร Coding

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน