ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน กรมอนามัยจึงได้จัมหกรรม "ก้าวท้าใจ" ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดก้าวท้าใจ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์