.กิจกรรมประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดนางประหลาด (นางสาววรารัตน์ สุวรรณธนะ) ครั้งที่ 2..โดยมีนางกรสิวรรณ์ เธียรโชติเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ 2 ท่านคือ นายปรีชา หนูวงศ์และนางอัมพร รอดคืน(26 มี.ค.64) ..ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละมาประเมินครูฯในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้.

S__4374531 S__4374534 S__4374541 S__4374545 S__4374548 S__4374549 S__4374550 S__4374551 S__4374552 S__4374553 S__4374558 S__4374561

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด