การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพ

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพ  จำนวน  9  ราย, โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 บรรยายเรื่อง วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และนายสมหมาย  ชายเกตุ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยคณะ บรรยายเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ วินัยและการรักษาวินัย ระเบียบการเงินและพัสดุ ความก้าวหน้าในวิชาชีพตลอดจนสวัสดิการสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
749099_resize 749100_resize 749101_resize 749102_resize 749103_resize 749104_resize 749105_resize 749106_resize 749107_resize 749108_resize 749109_resize 749110_resize

kornkanok

About kornkanok