โรงเรียนบ้านท่าบันไดส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านท่าบันไดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS                 ปีการศึกษา 2563. 2ด้าน 2ประเภท   ✅ผู้บริหารยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน✅ ✅ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน✅

164052643_794254321447295_9174784438025340968_n ปกนวัตกรรม

About โรงเรียน บ้านท่าบันได