เกียรติศักดิ์ศรี ครูดีบ้านท่าบันได แบบอย่างครูดี ปีการศึกษา2563

โรงเรียนบ้านท่าบันไดขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการครูและบุคลกรของโรงเรียนที่พากเพียรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา2563 ดังนี้

1.นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัดตรัง

2.นายหวันเหย๊ะ จอมประดิษฐ์ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอำเภอย่านตาขาว

3.นางเชาว์รัตน์ สังขมณี ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

4.นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

5.นางสาวสุชาวดี จันฝาก ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

6.นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

7.นางสาวเกตนิกา ยาพันธ์ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

About โรงเรียน บ้านท่าบันได