รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้              ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  

 

ผู้รายงาน      นางสาวพชราวรรณ  คงหนู

หน่วยงาน     โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 

บทคัดย่อ

          การทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน จำนวน  15 แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

          1. การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

          2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.47

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ