ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสาร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" หรือทางเพจ Facebook "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

kornkanok

About kornkanok