ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564  เสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น จำนวน 1 คน และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 5 ประเภท ๆ ละ 1 องค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 องค์กร องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร และองค์กรธุรกิจ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 องค์กร  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

kornkanok

About kornkanok