การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งแบบเสนอผลงานพร้อมทั้งผลงานและหลักฐานการปฏิบัติงานไปที่ ดร.บัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย เลขที่ 291/1 โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 31 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน