ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบข้อเท็จจริงในการสมัครเป็นสมาชิกขอความช่วยเหลือจากองค์กรหรือคณะบุคคล

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน