รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563

ชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา  2562-2563

ผู้รายงาน           นายวีระยุทธิ์  รักษาศรี

ปีที่รายงาน         ปีการศึกษา  2562 – 2563

 

บทสรุป

 

รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  ปีการศึกษา  2562 – 2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คุณภาพของบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียน  ครู   ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model) ประชากรในการประเมินประกอบด้วย  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-6  ปีการศึกษา  2562 จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน  กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน    ปีการศึกษา  2563 จำนวน 7  คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 จำนวน  51 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 55 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น ปีการศึกษา  2562 และปีการศึกษา  2563 จำนวน 7  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (Rating Scale)  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.80 – 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

              1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการการประเมินพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า 

              ปีการศึกษา  2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 2.69,  S.D. = .73) อยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่ม   ผู้ประเมิน พบว่า  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (= 2.73, S.D. = .69)  โดยภาพรวมสูงสุด   ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ   ครู ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 2.66, S.D. = .77)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

              ปีการศึกษา  2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.63, S.D. = .54) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.63, S.D. = .53)  โดยภาพรวมสูงสุด   ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ  ครู  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.62, S.D. = .54)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

              2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่า 

              ปีการศึกษา  2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 3.30,  S.D. = .69) อยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

147

 

กล่องข้อความ: 147ปีการศึกษา  2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.31, S.D. = .32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

              3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการการประเมินพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.56, S.D. = .70)  โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า มีผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.68, S.D. = .75)  โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา คือ นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก        (= 3.56, S.D. = .74)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.45, S.D. = . 62) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 ปีการศึกษา  2563  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  ( = 4.46, S.D. = .46)  อยู่ในระดับมากที่สุด    ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.56, S.D. = .63)  โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา คือ ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.49, S.D. = .13)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และ นักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   (= 4.34, S.D. = .62) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการการประเมินพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านผลผลิต ปรากฏผลดังนี้

     4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา  2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  (=3.42, S.D. = .72) อยู่ในระดับ           ปานกลาง  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.50, S.D. = .70) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด            (= 3.41, S.D. = .72) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (= 3.55, S.D. = .66 และ S.D. = .77) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                        ปีการศึกษา  2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  (=4.38, S.D. = .66) อยู่ในระดับ มาก   ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เท่ากัน (= 4.39, S.D. = . 72)  (= 4.39, S.D. = . 61) ตามลำดับ โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.37, S.D. = 67) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 30  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพของบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า

          ปีการศึกษา  2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 3.43, S.D. = .69)  อยู่ในระดับ   ปานกลาง  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า  นักเรียน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.59, S.D. = .80) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา คือ  ผู้ปกครอง  ความเหมาะสมอยู่ในระดับ    ปานกลาง (= 3.48, S.D. = .69) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และครู  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (= 3.23, S.D. = .59)  โดยภาพรวมต่ำสุด  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

            ปีการศึกษา  2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.41, S.D. = 75)  อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า  นักเรียน      มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.50, S.D. = .65) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน      รวมเฉลี่ย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครู  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.38, S.D. = .69) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และผู้ปกครอง  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.36, S.D. = .71) โดยภาพรวมต่ำสุด  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

          4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการการประเมินพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2562 – 2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาพบว่า

          ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  (= 3.55, S.D. = .67)  อยู่ในระดับมาก  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า  ผู้ปกครอง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 3.68, S.D. = .80) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรองลงมา คือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 3.54, S.D. = .62)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.49, S.D. = .66) โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                          ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (= 4.50, S.D. = .64)  อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57, S.D. = .61) โดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และรองลงมา  คือ  นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน (= 4.50, S.D. = .67) (= 4.50, S.D. = .58) ตามลำดับ  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (= 4.42, S.D. = .69)  โดยภาพรวมต่ำสุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

         

ข้อเสนอแนะ

                   ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้  

              1.โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนด รูปแบบและแนวทางในการพัฒนารายงาน การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้      ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

              2.โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีขนาดและบริบทหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เพราะจะทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

              3.ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน และเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง  

              ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป 

              1.ควรศึกษาควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมกับการเสริมสร้าง “จิตสาธารณะ” ของนักเรียน

              2.ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

About โรงเรียนหนองชุมแสง