การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม

จังหวัดตรัง แจ้งการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

kornkanok

About kornkanok