โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนปริง ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านควนปริง จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จำนวน 16,225 บาท ซึ่งมีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

 

อบรมทันตสุขภาพ.25264_๒๑๐๒๒๖_4 อบรมทันตสุขภาพ.25264_๒๑๐๒๒๖_3
อบรมทันตสุขภาพ.25264_๒๑๐๒๒๖_1 อบรมทันตสุขภาพ.25264_๒๑๐๒๒๖_0


 

About โรงเรียนบ้านควนปริง กมลพรรณ แสงรัตน์