ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ

จังหวัดตรัง แจ้งว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศไทย  และเพือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม่้ ซึ่งสามารถติดต่อผู้ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ได้โดยตรง ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

kornkanok

About kornkanok