กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดทำโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ประเภทภาพยนตร์สั้น สำหรับใช้รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน