ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เพื่อประกวดแข่งขันคัดลายมือ เปิดรับสม้ครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ดังแนบ
รายละเอียดแข่งขันคัดลายมือ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์