ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ดังนี้
      1. บุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
      2. เยาวชนที่สมควรไดรับการพิจารณาเป็นเยาชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน
          สามารถส่งใบสมัครไปยังกลุ่มสืบสารวัฒนธรรม  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

รายละเอียด


 

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์