ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 11 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย วัยอนุบาล_๒๑๐ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย วัยอนุบาล_๒๑๐_1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย วัยอนุบาล_๒๑๐_2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย วัยอนุบาล_๒๑๐_3

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ