ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้จัดทำ รวบรวมสื่อการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน