การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนหาดทรายทอง ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โดย  นายอนุแสน  ใจจ้อง

บทสรุป ผอ.อนุแสน 62

About นายชาญวิทย์ โพชสาลี