ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานปลัดประกันสุขภาพแห่งชาติ

จังหวัดตรัง แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สำนักงานปลัดประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาทำสัญญาและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – วันที่ 6 มกราคม 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/midev01 หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์" 

kornkanok

About kornkanok