การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันนี้ เวลา 10.00 น. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2563  เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ,กำหนดช่วงเวลาการออกประเมินนักเรียนและสถานศึก๋ษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน,กำหนดวันประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_1_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_2_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_5_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_8_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_9_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_10_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_11_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_12_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_15_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_16_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_17_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_18_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_24_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_29_resize รางวัลพระ_๒๐๑๒๒๙_30_resize

kornkanok

About kornkanok