การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Time & Daily routine ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Time & Daily routine ผู้จัดทำงานวิจัย นางปอซอร์ จิ้วจวบ ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ชื่อผู้วิจัย  :      นางปอซอร์          จิ้วจวบ

ชื่อเรื่อง   :        การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Time & Daily routine

                        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

                        Time & Daily routine โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  :   2562

 

บทคัดย่อ

                การทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Time & Daily routine

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่องการอ่านเวลาในภาษาอังกฤษ (Time & Daily routine ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกทักษะ จำนวน  4  เรื่อง   โดยจัดทำเป็นใบความรู้ และผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                1. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง Time & Daily routine ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.45/80.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียน มีทักษะในเรื่องที่เรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Time & Daily routine สูงขึ้นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 44.66

                3. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง Time & Daily routine ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ