ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

ตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่นเต้น เพลงพี่หัวดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคและประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อคให้เด็ก เยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดร้องเล่นเต้นเพลง

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์