ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด

รายละเอียดดังนี้
Template เอกสารประกวดราคา

About โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด