การประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 5/2563 ก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ผลการประกวดแข่งขันคลิปวิดิทัศน์สำหรับการจัดการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จำนวน 8 โรง 2. ผลการประกวดแข่งขัน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) รางวัลยอดเยี่ยม 16 โรง 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สพป.ตรัง เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 18 โรง 4. สถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 โรง 5. ครูรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับทอง จำนวน 1 ราย, ตัวแทนบริษัท สยามสไมล์ สาขาตรัง มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2564  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
031263_๒๐๑๒๐๓_0_1_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_2_1_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_3_1_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_3_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_4_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_5_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_5_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_6_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_7_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_9_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_21_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_30_0_resize 031263_๒๐๑๒๐๓_34_0_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_0_0_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_7_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_12_0_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_17_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_28_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_30_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_34_0_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_36_0_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_40_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_41_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_44_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_46_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_48_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_50_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_52_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_56_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_57_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_58_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_61_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_62_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_63_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_64_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_66_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_69_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_70_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_71_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_73_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_75_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_77_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_78_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_80_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_82_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_84_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_85_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_87_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_88_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_90_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_93_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_98_resize ประชุม031263_๒๐๑๒๐๓_99_resize

kornkanok

About kornkanok