ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5387&filename=indexและส่งไฟล์แบบเสนอผลงานกลับมราในรูปแบบ MS Word/PDF ได้ที่  education2061@gmail.com

kornkanok

About kornkanok