ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน”สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ประ่จำปี 2563  เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ baodaotaiguo@hanbanthai.org โดยกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สามารถสแกน QR Code  ตามที่แนบ
โครงการสุนทรพจน์ภาษาจีน

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์